YungSatan - OUT

LYRICS
Google plus logo white Lyrics on Top Twitter logo white Lyrics on Top Facebook logo white Lyrics on Top

Roll the carpet out
Roll the carpet out
Roll the carpet
Roll the carpet out
Roll the carpet out
Roll the carpet
Roll the carpet out
Roll the carpet
Roll the carpet out
Roll the carpet out
Roll the carpet
Roll the carpet out

Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out

Prison theme, prison theme
Prison theme, prison theme
Prison theme, prison theme
Prison theme, prison theme
Prison theme

What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do

Imma pray to God
Roll through the hood saying
We were having bigger prison theme

What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do
What you want Imma do

Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Roll the carpet out
Roll the carpet out

Roll the carpet out
Roll the carpet out
Roll the carpet
Roll the carpet out

Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Tryina give 'em different size
So roll the carpet out

Roll through the hood saying
We were having bigger prison
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll through the hood saying
We were having bigger prison
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out

Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out
Roll the carpet out
Tell 'em get their cameras out

Prison theme.

LYRICS FROM OTHER ARTISTS