song by Jamie xx
Kill Dem lyrics

No mercy (Kill dem)
Nobody in here ??
(Kill dem)
No mercy
Nobody nobody

No mercy (Kill dem)
Nobody in here ??
(Kill dem)
No mercy
Nobody nobody

??